“VinnieVincent” lukmançylyk topary

Halkara köpçülikleýin söwdada 15 ýyldan gowrak tejribe

Dünýäniň köp ýurtlarynda hökümetlerden artykmaç üpjün ediji
 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  SGS topary tarapyndan tassyklanan bir kompaniýa
 • Kompaniýanyň ýagdaýy

  Kompaniýanyň ýagdaýy

  Köpmilletli hökümetleri we sanalan kompaniýalary makul bilýän üpjün ediji
 • Önümçilik güýçleri

  Önümçilik güýçleri

  Zawod 20+ inedördül metrden gowrak, 60+ Professional Tehniki işgär bilen işleýär
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Professional, gyssagly we ýokary hilli 24-7 hyzmat.Güýçli global ýük kuwwaty

“VinnieVincent” lukmançylyk topary ilkinji gezek 2006-njy ýylda döredildi we birnäçe golçur kärhanasyndan durýar.Kompaniýa toparynyň birnäçe golçur kärhanalarynyň umumy hasaba alnan maýasy takmynan 100 million CNY (VinnieVincent (Chengdu) International Trade Co., Ltd., hasaba alnan maýasy 10 million CNY), mis erginleri, lukmançylyk bejergisi ýaly köp sanly senagat pudagyny öz içine alýar. , gara tehnologiýa, kosmetika we ş.m.

Koprak oka
 • Öý kislorod generatorynyň umumy ýalňyşlyklary

  Öý kislorod generatorlaryny ulanan adamlaryň kislorod generatorynyň nemlendiriji çüýşesindäki suwuň çalşylmagy, kislorod generatorynyň molekulýar elekiniň ýa-da kompressorynyň näsazlygy ýaly käbir kynçylyklara duş gelendigine ynanýaryn.Belki köp gowrulan ...
  Koprak oka
 • Kislorod generatoryny uzak wagtlap ulanyp bolarmy?

  Kislorod generatory kislorody demlemek üçin enjam bolup, adatça öýde kislorod bejergisi üçin ulanylýar.Öýde kislorod bejergisi görkezilýär.Kislorod bejergisiniň görkezijileri kislorodyň arterial bölekleýin basyşyny <55 mmHg ýa-da arterial kislorod bilen doýmak <88%, giperkapniýa bilen ýa-da bolmazdan, o ...
  Koprak oka
 • Sarylygyň bahasyny nädip barlamaly?

  Sarylygyň bahasyny barlamak üçin, gözüňi ýalaňaç synlamak, perkutan öt ölçegi ýa-da gan çyzmak arkaly sarylygyň derejesini tassyklap bileris.Sarylyk täze doglan çagalarda ýüze çykýar.Sarylygyň derejesini tassyklamagyň anyk usullary aşakdakylar: Ilki bilen, ...
  Koprak oka
has giňişleýin gör