“VinnieVincent” lukmançylyk topary

Halkara köpçülikleýin söwdada 15 ýyldan gowrak tejribe

Dünýäniň köp ýurtlarynda hökümetlerden artykmaç üpjün ediji

Biz hakda

Biz kim

“VinnieVincent” lukmançylyk topary ilkinji gezek 2006-njy ýylda döredildi we birnäçe golçur kärhanasyndan durýar.Kompaniýa toparynyň birnäçe golçur kärhanasynyň umumy hasaba alnan maýasy 100 million CNY töweregi (hasaba alnan maýasy 10 million CNY bolan VinnieVincent (Chengdu) International Trade Co., Ltd.), mis erginleri, lukmançylyk bejergisi ýaly köp sanly senagat pudagyny öz içine alýar. gara tehnologiýa, kosmetika we ş.m.

2012-nji ýyldan başlap, topar lukmançylyk enjamlarynyň we sarp edilýän zatlaryň satylmagyna we hyzmat edilmegine kepillik bermek üçin ýörite lukmançylyk topary döretdi.

2018-nji ýylda kompaniýa toparynyň strategiki ýerleşdirilmegi bilen, içerki lukmançylyk pudagyny dolandyrýan wagtymyz, ösüş bazary hökmünde daşary ýurt bazaryny aldyk we müşderilerimiz bütin dünýä ýaýrady.

2020-nji ýylda “VinnieVincent Medical Group” -yň lukmançylyk eksport mukdary 500 million CNY-dan geçdi.

VinnieVincent Medisina Topary, döwlet satyn alyşlarynda we iri kärhanalary merkezleşdirilen satyn almakda baý tejribä eýe bolan SGS kepillendirilen kompaniýa.Şeýle hem, köp hökümetler we iri kärhanalar üçin islenýän üpjün ediji.

Biz näme edýäris

PPE, COVID-19 antigen kesgitleýji reagent, şemalladyjy, defibrilýator, lukmançylyk howany dezinfeksiýa ediji, kislorod konsentratory, gan basyşy gözegçiligi , anestezi enjamy, näsag monitory we beýleki degişli lukmançylyk önümleri satuwynda ýöriteleşen VinnieVincent lukmançylyk topary.Häzirki wagtda önümler 90-dan gowrak ýurda satylýar (mysal üçin Eastakyn Gündogar, ABŞ, Europeewropa, Bruneý, Indoneziýa we ş.m.).
“VinnieVincent” lukmançylyk enjamlary, lukmançylyk sarp ediş serişdeleri, lukmançylyk epidemiýasynyň öňüni almak we beýleki lukmançylyk önümleri bilen halkara iri söwda kompaniýasydyr.Dünýäde baý üpjünçilik zynjyryna eýedir we köp ýurtdaky dürli iri lukmançylyk kompaniýalarynyň ýeke-täk umumy paýlaýjysydyr.

ftu
hgkhj
jghfuuti
jhgfyt
Tyu
fsadhgfhgj

Näme üçin bizi saýlamaly?

Iň ýokary hilli önümleri FCC, ROHScPSE, CE, FDA, SGS, TUV barlagy bilen üpjün edip bileris.

Güýçli üpjünçilik zynjyrymyz we global ýük kuwwatymyz bar (uly we aşa uly sargytlary ýerine ýetirip bilýär);

Import we eksport boýunça ýeterlik baý tejribämiz bar (Dünýäniň köp hökümetleri üçin ileri tutulýan üpjünçi);

Hünärmen, gyssagly we ýokary hilli 24-7 üznüksiz hyzmat berip bileris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

VinnieVincent ygtyýarnamasy

“VinnieVincent” lukmançylyk topary dürli ýokary derejeli lukmançylyk kärlerini aldy (meselem, III derejeli lukmançylyk enjamlarynyň iş ygtyýarnamasy, II derejeli lukmançylyk enjamlary biznes ygtyýarnamasy) we Hytaýyň hökümeti tarapyndan Hytaýda berlen lukmançylyk enjamlaryny import we eksport ygtyýarnamasy.
“VinnieVincent” ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen içerde we daşary ýurtlarda köp müşderi tarapyndan tanaldy we olara çuňňur ynanýar we goldaw berýär.

Hfgd
jgfjhg
hfdjhgf